Lista kategorija psihičkih poremećaja

ICD-10

F00-F09
Organski, uključujuci simptomatski, mentaini poremećaji

F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti
FOO.O Etemencija u Alzheimerovoj bolesti sa ranim pocetkom
FOO. 1 Demencija u Alzheimerovoj bolesti sa kasnim pocetkom
F00.2 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, atipicni ili mesoviti tip
FOO. 9 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, nespecifikovana
F01 Vaskularna demencija
F01.1 Vaskulania demencija sa akutnim pocetkom
F01.1 Multi-infiirktna demencija
F01.2 Subkortikalna vaskulama demencija
F01.3 Mesovita kortikalno-subkortikalna vaskulama demencija
F01.8 Druga va;.kulama demencija
F01.9 Vaskulama demencija, nespecifikovana
F02 Demencija u oboijenjima klasifikovanim na drugom mestu
F02.0 Demencija u Pickovoj bolesti
F02.1 Demencija u Creutzfeldt-Jacobovoj bolesti
F02.2 Demencija u Huntingtonovoj bolesti
F02.3 Demencija u Parkinsonovoj bolesti
F02.4 Demencija u bolesti izazvanoj imunodeficijentnim virusom coveka (HIV)
F02.8 Demencija u drugim specifikovanim oboijenjima klasifikovanim na
dnigom mestu
F03 Nespecifikovana demencija
Peti znak Sifre se moze dodati radi specifikovanja demencije u FOO-F03 na sledeci nacin
.x0 Bez dodatnih simptoma
.xl Drugi simptomi, pretezno sumanutost
.x2 Drugi simptomi, pretezno halucinatomi
.x3 Drugi simptomi, pretezno depresivni
.x4 Drugi mešoviti simptomi
F04 Organski sindrom amnezije, koji nije izazvan alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama
F05 Delirijum, koji nije izazvan alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama
F05.0 Delirijum, koji nije nakalemljen na demenciju, tako opisan
F05.1 Delirijum, nakalemljen na demenciju
F05.8 Drugi delirijum
F05.9 De.lirijum, nespecifikovan
F06 Drugi mentaini poremecaji, izazvani mozdanim ostecenjem i disfunkcijom i somatskim oboljenjem
F06.0 Organska halucinoza
F06.1 Organski katatoni poremecaj
F06.2 Organski (shizofreniji slican) poremecaj sa sumanutoscu
F06.3 Organski poremecaji raspolazenja (afektivni poremecaji)
.30 Organski manicni poremecaj
.31 Organski bipolami poremecaj
.;i2 Organski depresivni poremecaj
.;l3 Organski mesoviti afektivni poremecaj
F06.4 Organski anksiozni poremecaj
F06.5 Organski disocijativni poremecaj
F06.6 Organski poremecaj sa emocionalnom labilnoscu (astenicni)
“F06.7 Blagi kognitivni poremecaj
F06.8 Drugi specifikovani mentaini poremecaji izazvani mozdanim
3§te6enjem i disfunkcijom i somatskim oboljenjem
F06.9 Nespecifikovani mentaini poremecaj izazvan mozdanim ostecenjem i disfunkcijom i somatskim
oboljenjem
F07 Poremecaji licnosti i ponasanja izazvani mozdanim oboljenjem, stecenjem i disfunkcijom
F07.0 Organski poremecaj licnosti
vm 1 Postencefaliticni sindrom

F10-F19
Mentaini poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci

F10.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe alkohola
F11.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja 2bog upotrebe opijata
F12.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe
kanabinoida
F13.- Mentalnj poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe sedativa ill hipnotika
F14.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe kokaina
F15.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe drugih
stimulansa ukljucujuci kofein
F16.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe halucinogenaF17.- Mentaini poremecaji i
poremecaji ponasanja zbog upotrebe duvana
F18.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbog upotrebe isparljivih rastvaraca
F19.- Mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja zbcg upotrebe brojnih droga i upotrebe drugih psihoaktivnih
substanci

F20-F29
Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutosću

F20 Shizofrenija
F20.0 Paranoidna Shizofrenija
F20.1 Hebefrena Shizofrenija
F20.2 Katatona Shizofrenija
F20.3 Nediferencir&na Shizofrenija
F20.4 Postshizofrena depresija
F20.5 Rezidualna Shizofrenija
F20.6 Jednostavna Shizofrenija
F20.8 Druga Shizofrenija
F20.9 Shizofrenija, nespecifikovana
Za klasifikaciju toka. moze se koristiti peti znak:
.x0 Kontinuirani
.xl Epizodnicni sa progredirajucim ostecenjem
.x2 Epizodicr.i sa postojanim ostecenjem
.x3 Epizodicni remitirajuiSi
.x4 Nepotpuria remisija
.x5 Potpuna icmisija
.x8 Drugo
.x9 Period opservacije kraci od godinu dana
F21 Shizotipski poremecaj
F22 Perzistentni poremecaj sa sumanutoscu
F22.0 Poremecaj sa sumanutoscu
F22.8 Drugi perzislentni poremecaji sa sumanutoscu
F22.9 Perzistentni poremecaj sa sumanutoscu, nespecifikovan
F23 Akutni i prolazni psihoticni poremecaji
F23.0 Akutni polimorfni psihoticni poremecaj bez simptoma shizofrenije
F23.1 Akutni polimorfni psihoticni poremecaj sa simptomima shizofrenije
F23.2 Akutni psihoticni poremecaj slican shizofreniji
F23.3 Drugi akutni psihoticni poremecaj pretezno sa sumanutoscu
F23.8 Drugi akutni i prolazni psihoticni poremecaji
F23.9 Akutni i proiazni psihoticni poremecaj, nespecifikovan
F24 Induhovani poremeca; sa sumanutoscu
F25 Shizoafektivni poremecaji
F25.0 Shizoafektivni poremecaj, manicni tip
F25.1 Shizoafektivni porimecaj, depresivni tip
F25.2 Shizoafektivni por;mecaj, mesoviti tip
F25.8 Drugi shizoafektiv li poremecaji
F25.9 Shizoafektivni porcmecaJ, nespecifikovan
F28 Drugi neorganski psih oticni poremecaji
F29 Nespecifikovana neorganska psihoza

F30-F39
Poremećaji raspoloženia (afektivni poremećaji)

F30 Manicna epizoda
F30.0 Hipomanija
F30.1 Manija bez psihoticnih simptoma
F30.2 Manija sa psihoticnim simptomima
F30.8 Drugc manicne epizode
F30.9 Manicna epizoda, nespecifikovana
F31 Bipolami afeklivni poremecaj
F31.0 Bipolami afektivni poremeca], sadasn)a epizoda hipomaniina
F31.1 Bipolami afektivni poremecaj, sadasnja epizoda manicnabez psihotičnih simptoma
F31.2 Bipolami afektivni poremeca], sadasn]a epizoda manicna sa psihoticnim simptomima
F31.3 Bipolami afektivni poremecaj, sadasnja epizoda blaga ili umerena depresija
.30 Bez somatskih simptoma
.31 Sa somatskim simptomima
F31.4 Bipolami afektivni poremeca], sadasnja epizoda teska depresija psihoticnih simptoma
F31.5 Bipolami afektivni poremecaj, sadasnja epizoda teska depresiji psihoticnim simptomima
F31.6 Bipolami afektivni poremecaj, sadasnja epizoda mesovita
F31.7 Bipolami afektivni poremefiaj, sada u remisiji
F31.8 Drugi bipolami afektivni poremecaji
F31.9 Bipolami afektivni poremecaj, nespecifikovan
F32 Depresivna epizoda
F32.0 Blaga depresivna epizoda
.00 Bez somatskih simptoma
.01 Sa somatskim simptomima
F32.1 Umereno jaka depresivna epizoda
.10 Bez somatskih simptoma
.11 Sa somatskim simptomima
F32.2 Teska depresivna epizoda bez psihoticnih simptoma
F32.3 Teska depresivna epizoda sa psihoticnim simptomima
F32.8 Druge depresivne epizode
F32.9 Depresivna epizoda, nespecifikovana
F33 Rekurenini depresivni poremecaj
F33.0 Rekurentni depresivni poremecaj, sadasnja epizoda blage jacine
.00 Bez somatskih simptoma
.01 Sa somatskim simptomima
F33.1 Rekurentni depresivni poremecaj, sadasnja epizoda umerene jacine
. 10 Bez somatskih simptoma
.11 Sa somatskim simptomima
F33.2 Rt;kurentni depresivni poremecaj, sadasnja epizoda teska bez psihoticnih siptoma
F33.3 R’skurentni depresivni poremecaj, sadasnja epizoda teska sa pi.ihoticnim simptomima
F33.4 Rekurentni depresivni poremecaj, sada u remisiji
F33.8 C’rugi rekurentni depresivni poremecaji
F33.9 Rekurentni depresivni poremecaj, nespecifikovan
F34 Perzislentni poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
F34.0 Ciklotimija
F34.1 Distimija
F34.8 ]3rugi perzistentni poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
F34.9 Perzistentni poremecaj raspolozenja, nespecifikovan
F38 Drugi poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
F38.0 Drugi pojedinacni poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
,00 Mesovita afektivna epizoda
F38.1 Drugi rekurentni poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
. 10 rekurentni kratki depresivni poremecaj
F38.8 Drugi specifikovani poremecaji raspolozenja (afektivni poremecaji)
F39 Nespecifikovan poremecaj raspolozenja (afeklivni poremecaj)

F40-F48
Neurotski, sa stresom povezani i somatoformni poremećaji

F40 Fobicni anksiozni poremecaji
F40.0 Agorafobija
.00 Bez panicnog poremecaja
.01 Sa panicnim poremecajem
F40.1 Socijalne fobije
F40.2 Specificne (izolovane) fobije
F40.8 Drugi fobiciii anksiozni poremecaji
F40.9 Fobicni anksiozni poremecaj, nespecifikovan
F41 Drugi anksiozni poremecaji
F41.0 Panicni poremecaj (epizodicna paroksizmalna anksioznost)
F41.1 Generalizovani anksiozni poremecaj
F41.1 Generalizovani anksiozni poremecaj
F41.2 Mesoviti anksiozni i depresivni poremecaj
F41.3 Drugi mesoviti anksiozni poremecaji
F41.8 Drugi specifikovani anksiozni poremecaji
F41.9 Anksiozni poremecaj, nespecifikovan
F42 Opsesivno-kompulzivni poremecaj
F42.0 Pretezno opsesivne misli ili ruminacije
F42.1 Pretezno kompulzivne radnje (opsesivni rituali)
F42.2 Mesoviti-opsesivne misli i radnje
F42.8 Drugi opsesivno-kompulzivni poremecaji
F42.9 Opscsivno-kompuls:ivni poremecaj, nespecifikovan
F43 Reakcija na tezak stres i poremecaji prilagodavanja
F43.0 Akutna reakcija na ;>tres
F43.1 Posttraumatski stre^ni poremecaj
F43.2 Poremecaji prilagodavanja
.20 Kratkotrajna depresivna reakcija
.21 Produzena depresivna reakcija
.22 Mesovita anksiozna i depresivna reakcija
.23 Sa preteznim poremecajem drugih emocija
.24 Sa preteznim poremecajem ponasanja
25 Sa mesovitim poremecajem emocija i ponasanja
.28 Sa drugim specifikovanim preteznim simptomima
F43.8 Druge reakcije na tezak stres
F43.9 Reakcija na tezak stres, nespecifikovana
F44 Disocijativni (konverzivni) poremecaji
F44.0 Disocijativna amnezija
F44.1 Disocijativna fuga
F44.2 Disocijativni stupor
F44.3 Stanje transa i zaposednutosti
F44.4 Disocijativni motomi poremecaji
F44.5 Disocijativne konvulzije
F44.6 Disocijativna anestezija i sen^omi gubitak
F44.7 Mesoviti disocijativni (konverzivni) poremecaji
F44.8 Drugi disocijativni (konverzni) poremecaji
.80 Ganserov sindrom
.81 Poremecaj u vidu multipk licnoiti
.82 Prolazni disocijativni (kcnverzvni) poremecaji koje se javljaju u
detinjstvu i adolescenciji
.88 Drugi specifikovani disocijativni (konverzivni) poremecaj, nespecifikovan
F45 Somatoformni poremecaji
F45.0 Somatizacioni poremecaj
F45.1 Nediferencirani somatoformn poreinecaj
F45.2 Hipohondrijski poremecaj
F45.3 Somalotbnnna autonomna disfunkc ja
.30 Srce i kardiovaskulami sistism
.31 Gomji deo gastrointestinalnog trakta
.32 Donji deo gastrointestinalnog trakta
.33 Respiratomi sistem
.34 Urogenitaini sistem
.38 Drugi organi i sistemi
F45.4 Perzistentni somatoformni boini poremecaj
F45.8 Drugi somatoformni poremecaji
F45.9 Somatoformni poremecaj, nespecifikovan
F48 Drugi neurotski poremecaji
F48.0 Neurastenija
F48.1 Sindrom depersonalizacije-dertalizacije
F48.8 Drugi specifikovani neurotski poremecaji
F48.9 Neurotski poremecaj, nespecifi tovan

F50-F59
Bihejvioraini sindromi udruženi sa fizioloskim poremećajima i somatskim faktorima

F50 Poremecaji ishrane
F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atipicna anorexia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atipicna bulimia nervosa
F50.4 Preterano uzimanje; hrane udruzeno sa drugim psiholoskim smetnjama
F50.5 Povracanje udruzeno sa drugim psiholoskim smetnjama
F50.8 Drugi poremecaji ishrane
F50.9 Poremecaj ishrane;, nespecifikovan
F51 Neorganski poreme6a|i spavanja
F51.0 Neorganska insomnia
F51.1 Neorganska hipercomnia
F51.2 Neorganski poremecaj ritma spavanje-budno stanje
F51.3 Hodanje u spavarju
F51.4 Nocni strahovi
F51.8 Drugi neorganski poremefiaji spavanja
F51.9 Neorganski poremecaj spavanja, nespecifikovan
F52 Seksualna disfunhcija koja nije uzrokovana organskim por
mecajem ill bolescu

F52.0 Nedostatak ili gubitak seksualne zeije
F52.1 Seksualna averzija i odsustvo seksualnog uzivanja
. 10 Seksualna averzija
.11 Odsustvo seksualnog uzivanja
F52.2 Neuspesnost genitalnog odgovora
F52.3 Orgazmicka disfunkcija
F52.4 Prevremena ejakulacija
F52.5 Vaginizam bez organskog uzroka
F52.6 Dispareunija bez organskog uzroka
F52.7 Preterani seksuaini nagon
F52.8 Druge seksualne disfunkcije koje nisu uziokovane organskim poremecajem ili bolescu
F52.9 Nespecifikovana seksualna disfunkcija kcja nije uzrokovana organskim poremecajem ili bolescu
F53 Mentaini poremecaji ili poremecaji ponasanja udruzeni sa puerperijumom, koji nisu klasifik
vani na drugom mestu

F53.0 Blagi mentaini poremecaji i poremecaji ponaianja udruzeni sa puerperijumom, koji nisu klasifikovani na
drugom mestu
F53.1 Teski mentaini poremecaji i poremecaji ponaianja udruzeni sa puerperijumom, koji nisu klasifikovani na
drugom mestu
F53.8 Drugi mentaini poremecaji i poremecaji ponasanja udnizeni sa puerperijumom, koji nisu klasifikovani na
drugom mestu
F53.9 Puerperaini mentaini poremecaj, nespecifikovan
F54 Psiholoski ili bihejvioraini cinioci udruzeni sa poremecajima ili oboljenjima klasifiko
anim na drugom mestu

F55 ZIoupotreba supstanci koje ne izazivaju zavisnost
F55.0 Antidepresivi
F55.1 Laksativs
F55.2 Analgetic;
F55.3 Antacidi
F55.4 Vitamini
F55.5 Steroidi ili hormoni
F55.6 Specifidii biljni ili narodni lekovi
F55.8 Druge supstance koje ne izazivaju zavisnost
F55.9 Nespecifikovane
F59 Nespecifikovani bihejvioraini sindromi udruzeni sa fizioloskim smetnjama i somatskim faktorima

F60-F69
Poremećaji licnosti i ponasšanja odraslih

F60 Specificni poremecaji licnosti
F60.0 Paranoidni poremecaj licnosti
F60.1 Shizoidni poremecaj licnosti
F60.2 Disocijaini poremecaj licnosti
F60.3 Emocionaino nestabiini poremecaj licnosti
.30 Impulsivni tip
.31 Granicni tip
P60.4 Histrionicni poremecaj licnosti
F60.5 Anankasticni poremecaj licnosti
F60.6 Anksiozni (izbegavajuci) poremecaj licnosti
F60.7 Zavisni poremecaj licnosti
F60.8 Drugi Specificni poremecaji licnosti
F60.9 Poremecaj licnosti, nespecifikovan
F61 Mesoviti i drugi poremecaji licnosti
F61.0 Mesoviti poremecaj licnosti
P61.1 Neugodne promene licnosti
F62 Trajne promene licnosti, koje se ne mogu pripisati ostecenju ili bolesti mozga
F62.0 Trajne promene licnosti posle katastroficnog dozivljaja
F62.1 Trajne promene licnosti posle psihijatrijske bolesti
F62.8 Druge trajne promene licnosti
F62.9 Trajna promena licnosti, nespecifikovana
F63 Poremecaji navika i impulsa
F63.0 Patolosko kockanje
F63.1 Patolosko podmetanje pozara (pyromania)
F63.2 Patoloska kradivost (kleptomania)
F63.3 Trichotillomania
F63.8 Drugi poremecaji navika i impulsa
F63.9 Poremecaj navika i impulsa, nespecifikovan
F64 Poremecaji polnog identiteta
F64.0 Transseksualizam
F64.1 Transvestizam sa dvostrukom ulogom
F64.2 Poremecaj polnog identiteta u detinjstvu
F64.8 Drugi poremecaji polling identiteta
F64.9 Poremecaj polnog identiteta, nespecifikovan
F65 Poremecaji sehsualne preferencije
F65.0 Fetisizam
F65.1 Fetisisticki transvestizam
F65.2 Egzibicionizam
F65.3 Voajerizam
F65.4 Pedofilij’a
F65.5 Sadomazohizam
F65.6 Multipli poremecaji seksualne preferencije
F65.8 Drugi poremecaj seksualne preferencije
F65.9 Poremecaj seksualne preferencije, nespecifikovan
F66 Psiholoski poremecaji i poremecaji ponasanja povezani sa seksualnim razvojem i orijentacijom
F66.0 Poremecaj seksualnog sazrevanja
F66.1 Ego-distona seksualna orijentacija
F66.2 Poremecaj seksualnog odnosa
F66.8 Drugi poremecaj psihoseksualnog razvoja
F66.9 Poremecaj psihoseksualnog razvoja, nespecifikovan
Peti znak sifre se moze upotrebiti za oznacavanje povezanosti sa sledecim stanjima:
.x0 Heteroseksualnost
.xl Homoseksualnost
.x2 Biseksualnost
.x8 Drugi, ukljucujuci predpubertetske jKiremecaje
F68 Drugi poremecaji licnosti i ponasanja odraslih
F68.0 Razrada somatskih simptoma zbog psiholoskih razloga
F68.1 Namemo izazivanje ili simuliranje simptoma ili nesposobnosti, bijosomatskih bilo psiholoskih (vestacki
poremecaj)
F68.8 Drugi specifikovani poremecaji licnosti i ponasanja odraslih
F69 Nespecifihovan poremecaj licnosti i ponaiianja odraslih

F70-F79
Mentalna retardacija

F70 Laha mentalna retardacija
F71 Umerena mentalna retardacija
F72 Teska mentalna retardacija
F73 Duboka mentalna retardacija
F78 Druga mentalna retardacija
F79 Nespecifikovana retardacija
(Setvrta oznaka u Sifri se moze upotrebiti za oznacavanje stepena udruzenog poremecaja
ponaSanja:
F7x.O Bez, ili minimaini poremecaj ponaSanja
F7x.l Znacajan poremecaj ponasanja koji zahteva pazuju i]i tretman
F7x.8 Drugi poremecaji ponasanja
F7x.9 Bez napomene o poremecaju ponasanja

F80-F89
Poremećaji psihickog razvoja

F80 Specificni razvojni poremecaji govora i jezika
F80.0 Specificni poremecaj govome artikulacije
F80.1 Poremecaj ekspresivnog govora
F80.2 Poremecaj receptivnog govora
F80.3 Stecena afazija sa epilepsijom (Landau-Kleffner sindrorn)
F80.3 Drugi razvojni poremecaji govora govora i jezika
F80.9 Razvojni poremecaj govora i jezika, nespecifikovan
F81 Specificni razvojni poremecaji skolshih vestina
F81.0 Specificni poremecaj citanja
F81.1 Specificni poremecaj spelovanja
F81.2 Specificni poremecaj racunanja
F81.3 Mesoviti poremecaj skolskih vestina
F81.8 Drugi razvojni poremecaji skolskih veStina
F81.9 Razvojni poremecaj skolskih vestina, nespecifikovan
P82 Specificni razvojni poremecaj motorne funhcije
F83 Mesoviti Specificni razvojni poremecaji
F84 Per\/azivni razvojni poremecaji
F84.0 Decrii autizam
F84.1 Atipicni autizam
F84.2 Rett-ov sindrom
F84.3 Drugi dezintegrativni poremecaj detinjstva
F84.4 Hiperkineticki poremecaj udruzen sa mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima
F84.5 Aspergerov sindrom
F84.8 Drugi pervazivni razvojni poremecaji
F84.9 Pervazivni razvojni poremecaj, nespecifikovan
F88 Drugi poremecaji psihi6kog razvoja
F89 Nespecifikovan poremecaj psihickog razvoja

F90-F98
Poremecaji ponasanja i emocija sa pocetkom obicno u detinjstvu i adolescenciji

F90 Hiperkineticki poremecaji
F90.0 Poremecaj aktivnosti i paznje
F90.1 Hiperkineticki poremecaj ponasanja
F90.8 Drugi hiperkineticki poremecaj
F90.9 Hiperkineticki poremecaj, nespecifikovan
F91 Poremecaji ponasanja
F91.0 Poremecaj ponasanja ogranicen na porodicnu sredinu
F91.1 Neso<;ijalizovani poremecaj ponasanja
F91.2 Socijalizovani poremecaj ponasanja
F91.3 Poremecaj u vidu protivljenja i prkosa
F91.8 Drugi poremecaji ponasanja
F91.9 Poremecaj ponasnja, nespecifikovan
F92 Mesoviti poremecaji ponasanja i emocija
F92.0 Deprcsivni poremecaj ponasanja
F92.8 Drugi mesoviti poremecaji ponasanja i emocija
F92.9 Poremecaj ponasanja, nespecifikovan
F93 Emocionaini poremecaji sa pocetkom specificnim za detinjstvo
F93.0 Poremecaj separacione anksioznosti u detinjstvu
F93.1 Poremecaj fobicne anksioznosti u detinjstvu
F93.2 Poremecaj socijalne anksioznosti u detinjstvu
F93.3 Poremecaj supamistva sa bratom ili sestrom
F93.8 Drugi emocionaini poremecaji u detinjstvu
F93.9 Emocionaini poremecaj u detinjstvu, nespecifikovan
F94 Poremecaji socijalnog funkcionisanja sa pocetkom specificnim za detinjstvo i adolescenciju
F94.0 Elektivni mutizam
F94.1 Reaktivni poremecaj vezivanja u detinjstvu
F94.2 Dezinhibisani poremecaj vezivanja u detinjstvu
F94.8 Drugi poremecaji socijalnog funkcionisanja u detinjstvu
F94.9 Poremecaj socijalnog funkcionisanja u detinjstvu, especifikovan
F95 Tik poremecaji
F95.0 Prolazni tik poremecaji
F95.1 Hronicni motomi ili glasovni tik poremecaj
F95.2 Kombinovani glasovni i multipli motomi tik (de la Touretteov sindrom)
F95.8 Drugi tik poremecaji
F95.9 Tik poremecaj, nespecifikovan
F98 Drugi poremecaji ponasanja i emocionaini poremecaji sa pocethom obicno u detinjstvu i adolescenciji
F98.0 Neorgan.ska anureza
F98.1 Neorganska enkopreza
F98.2 Poremecaj ishrane u detinjstvu i adoiescenciji
F98.3 Pica u detinjstvu
F98.4 Stereotipni poremecaj pokreta
P98.5 Mucanje
F98.6 Eksplozivan govor sa prekidima
F98.8 Drugi specit’ikovani poremecaji ponasanja i emocija sa pocetkom obicno u detinjstvu i adolescenciji
F98.9 Nespecifikovani poremecaji ponasanja i emocija sa pocetkom obicno u detinjstvu i adolescenciji