Kao teorija ličnosti, TA nam daje sliku o tome kako su ljudi psihološki struktuirani koristeći tročlan model, poznat kao model ego stanja. On omogućava da razumemo kako ljudi funkcionišu – kako izražavaju svoju ličnost kroz ponšanje.

„Transakciona analiza je teorija ličnosti i sistemska psihoterapija čiji je cilj lični razvoj i promena“ (ITAA)

TA nas upoznaje sa teorijijom komunikacije pomoću koje lakše analiziramo odnose,sisteme i organizacije.

TA obuhvata teoriju razvoja deteta u kojoj se preko koncepta životnog skripta, koji se formira u detinjstvu, objašnjava nastanak sadašnjih obrazaca ponašanja. Ovim konceptom se mogu objasniti i terapijski menjati nezdravi, štetni obrasci ponašanja te samim tim obuhvata i teoriju psihopatologije.

TA se kao psihoterapijski pravac primenjuje za lečenje svih tipova psiholoških poremećaja, od svakodnevnih životnih problema do teških psihoza. Može se koristiti u individualnoj, grupnoj, poridičnoj terapiji i terapiji parova.

Osnovne filozofske pretpostavke transakcione analize su:

 • Ljudi su OK
 • Svako je sposoban da misli
 • Ljudi odlučuju o svojoj sudbini a te odluke se mogu menjati

Osnovni principi psihoterapijske prakse TA su:

 • Sklapanje ugovora – podrazumeva jasnu podelu odgovornosti za ostvarenje promene putem ugovora koji se zasniva na ravnopravnosti terapeuta i klijenta. Klijent se izjašnjava šta želi da menja i šta je spreman
  da uradi da bi ostvario željenu promenu a terapeut se obavezuje na maksimalnu profesionalnu
  angažovanost.
 • Otvoranost komunikacije – podrazumeva da je u radu sve transparentno. Klijet se upućuje u osnovne teorijske koncepte koji pomažu rešavanju problema i ima na zahtev pristup terapeutovim beleškama.

Najviši cilj TA terapije je postizanje autonomije koja podrazumeva zamenu nezdravih, nefunkcionalnih obrazaca ponašanja i razvoj svesnosti, spontanosti i sposobnosti za intimnost.

TA teorija obuhvata nekoliko ključnih pojmova i termina pomoću kojih se može razumeti i razlikovati od drugih
terapijskih pravaca:

 • Model ego stanja je osnova cele TA teorije. Ego stanje je set povezanih ponašanja, mišljenja i osećanja. To je način na koji ispoljavamo deo svoje ličnosti u određnom trenutku. Model se naziva ROD jer uklčjučuje tri ego stanja- Odraslog (osoba funkcioniše na osnovu resursa odrasle, odgovorne osobe), Rodielja (ponašanja, razmišljanja i osećanja nalik roditeljskoj figuri) i Dete (ponašanja, razmišljanja i osećanja nalik na ona iz detinjstva osobe).
 • Transakcije predstavljaju razmenu komunikacije između neka od tri ego stanja. Ta razmena se vrši pomoću signala prepoznavanja (verbalnih i neverbalnih) koji se nazivaju stroukovi.
 • Životni skript predstavlja životnu priču (scenario) koju smo nesvesno napisali u detinjstvu (najčešće do sedme godine) i po kojoj vodimo svoj život prma unapred određenoj poslednjoj sceni. Analizom scenarija možemo da razumemo na koji način ljudi sami sebi prave probleme i kako ih rešiti.
 • Otpisivanje je selektivno ignorisanje informacija koje su u suprotnosti sa našim skriptom.
 • Redefinisanje je poremećej percepcije realnosti da bismo je uklopili u svoj skript.
 • Simbioza je uspostavljanje odnosa sa drugima u odraslom dobu nalik onima iz detinjstva koje smo imali sa roditelima.
 • Igre predstavljaju niz transakcija koje se ponavljaju, deluju nesvesno i funcionišu po određenim pravilnostima. Završavaju se često negativnim osećanjima koja smo imali u periodu detinjstva(tzv. reket osećanjima).

(I.Stjuart, V.Džoins- Savremena transakciona analiza)